Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku (wraz ze zniesieniem współwłasności),
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • roszczenie o zachowek,
 • przyjęcie spadku,
 • odrzucenie spadku,
 • uchylenie się od skutków prawnych złożenia oświadczenia o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku,
 • uchylenie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia;

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie,
 • współwłasność i jej zniesienie,
 • spory dotyczące ochrony prawa własności, tj. wydanie rzeczy, przywrócenie stanu poprzedniego, zaniechanie naruszeń, wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy, w tym bezumowne, naruszenie i ochronę posiadania i inne;

Prawo zobowiązań:

 • czyny niedozwolone,
 • odszkodowania z tytułu:
  • -wypadków komunikacyjnych
  • -zdarzeń losowych,
  • -niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
  • -kar umownych,
  • -opóźnienia i zwłoki w wykonaniu zobowiązania,
  • -bezpodstawne wzbogacenie,
  • -świadczenie nienależne,
  • -odstąpienia od umowy,
  • -umowy przedwstępnej,
  • -przelewu wierzytelności,
  • -zmiany dłużnika,
  • -skargi paulińskiej,

Ustalenia treści umowy, w tym w szczególności:

 • umowy sprzedaży (rękojmia, gwarancja, niezgodność towaru z umową, zastrzeżenie własności, prawo odkupu, prawo pierwokupu, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa),
 • umowy o dzieło (opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienia od umowy),
 • umowy o roboty budowlane (umowy z podwykonawcą, gwarancja zapłaty, opóźnienie prac, wadliwe wykonywanie, rękojmia, odstąpienie od umowy),
 • umowny najmu, w tym najmu lokalu mieszkalnego (eksmisja z lokalu mieszkalnego, wstąpienie osób bliskich, odpowiedzialność za zapłatę czynszu, wstąpienie w prawa zbywcy przez nabywcę),
 • umowy dzierżawy,
 • umowy pożyczki,
 • umowy darowizny,
 • umowy renty i dożywocia,
 • umowy deweloperskiej,
 • umowy ubezpieczenia,
 • umowy przewozu.

Honorarium

Wysokość honorarium adwokackiego uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz!

Email: kontakt@kancelariakh.pl

Telefon: +48 512 454 411

Szybki kontakt