Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze

 • obsługą prawną przedsiębiorców,
 • windykacją wierzytelności – postępowanie przedsądowe – negocjacje, mediacja, postępowanie sądowe – pozew o zapłatę, zabezpieczenie roszczenia, postępowanie egzekucyjne – wnioski egzekucyjne,
 • sporządzaniem umowy/statutu spółki cywilnej, spółek osobowych (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna) i kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna),
 • przygotowywaniem dokumentacji i rejestracji spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 • odpowiedzialnością cywilnoprawną członków zarządu,
 • ogłoszeniem upadłości,
 • windykacją należności (negocjacje z dłużnikami; wezwania do zapłaty; prowadzenie spraw przed sądami, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania elektronicznego; reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, współpraca z kancelariami komorniczymi,
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów,
 • negocjacją umów,
 • zabezpieczeniem wykonania umów,
 • prowadzeniem spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji,
 • zastępstwem procesowym firm przed sądami oraz organami egzekucyjnymi,
 • reprezentowaniem firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.

Honorarium

Wysokość honorarium adwokackiego uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz!

Email: kontakt@kancelariakh.pl

Telefon: +48 512 454 411

Szybki kontakt