Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne

Postępowanie przygotowawcze m.in.:

Podejrzany:

 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchanie podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • udział w czynności uzgodnienia z prowadzącym postępowanie przygotowawcze wniosku o skazanie bez przeprowadzenia rozprawy,
 • sporządzenie zażalenia na zatrzymanie,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę środka zapobiegawczego, w tym tymczasowego aresztowania,
 • sporządzenie wniosku o skierowaniu sprawy do mediacji i udział w postępowaniu mediacyjnym pomiędzy stronami,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • sporządzenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • udział w czynnościach procesowych – przesłuchania podejrzanego, świadka, biegłego, eksperymencie procesowym i innych,
 • sporządzenie zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania albo postanowienia o umorzeniu dochodzenia/śledztwa,
 • sporządzenie zażalenia na zastosowanie, zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego,
 • sporządzenie wniosku o zastosowanie środka zapobiegawczego m.in. tymczasowego aresztowania, nakazanie opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, dozoru policyjnego połączonego z zakazem kontaktowania się z pokrzywdzonym czy zakazu przebywania w określonych miejscach,
 • sporządzenie subsydiarnego aktu oskarżenia, prywatnego aktu oskarżenia, wniosku o udział w postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego, wniosku o naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem,

Postępowanie Sądowe:

Oskarżony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako obrońca oskarżonego,
 • sporządzenie wniosku o dobrowolne podanie się karze,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, warunkowe umorzenie postępowania,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Pokrzywdzony:

 • udział w postępowaniu sądowym jako pełnomocnik pokrzywdzonego,
 • sporządzenie środków odwoławczych – apelacji, zażalenia, kasacji, wniosku o wznowienie postępowania.

Postępowanie karne wykonawcze:

 • sporządzenie wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sporządzenie wniosku o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 • sporządzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzenie wniosku o zatarcie skazania,
 • sporządzenie wniosku o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny,
 • sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Honorarium

Wysokość honorarium adwokackiego uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz!

Email: kontakt@kancelariakh.pl

Telefon: +48 512 454 411

Szybki kontakt