Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy

Czynności pozasądowe:

 • sporządzanie umów o pracę, kontraktów menadżerskich, klauzul o zakazie konkurencji, klauzul o tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie regulaminu wynagradzania, regulaminu pracy,
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia,
 • wypowiedzeń i porozumień zmieniających,
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: przygotowanie kar upomnienia, nagany, pieniężnych,
 • zwolnienia grupowe, świadczenia przysługujące w przypadku rozwiązywania z pracownikiem umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 • odpowiedzialność materialna pracowników,
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi.

Czynności sądowe:

 • przygotowanie pozwu w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę (pozew o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za nieuzasadnione lub naruszające przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, o odszkodowanie, o przywrócenie do pracy), wypowiedzeń zmieniających, ustalenia treści umowy o pracę, nawiązania umowy o pracę, odszkodowania w przypadku naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o zapłatę wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • odszkodowanie za mobbing, dyskryminację, sprostowania świadectwa o pracę,
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej,
 • pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej,
 • wypadki przy pracy,
 • reprezentacja w toku postępowania sądowego.

Honorarium

Wysokość honorarium adwokackiego uzgodnione jest z Klientem przed podjęciem się prowadzenia danej sprawy i zależy głównie od stopnia jej skomplikowania, przewidywanego czasu trwania postępowania, a w sprawach cywilnych także od wartości przedmiotu sporu. W sprawach, które zostaną zlecone kancelarii, koszt pierwszej porady zostanie zaliczony na poczet wynagrodzenia.

Wynagrodzenie Kancelarii płatne jest z góry, a do jego kwoty doliczany jest podatek VAT. W szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie należności na raty.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń i dowiedz się wszystkiego, czego potrzebujesz!

Email: kontakt@kancelariakh.pl

Telefon: +48 512 454 411

Szybki kontakt